Przedszkole w Chojnie

Organizacja Przedszkola w Chojnie

Organami przedszkola są:

  1. Dyrektor przedszkola.
  2. Rada Pedagogiczna.
  3. Rada Rodziców.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.

Przedszkole w Chojnie jest przedszkolem trzyoddziałowym:

  1. Grupa Smerfy-6 latki 
  2. Grupa Krasnale-4-5 latki
  3. Grupa Puchatki -3-4 latki

Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa "Arkusz organizacji przedszkola".

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 15.30.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka odbywa się w godz. 8.00 – 13.00.

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się do godz. 9.00.

Odbieranie dzieci odbywa się od godz. 13.00 do 15.30. Dzieci w uzasadnionych okolicznościach mogą zostać odebrane przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione o każdej porze. Rodzice mogą decydować o upoważnieniu i powierzeniu opieki nad dzieckiem w momencie odbioru z przedszkola. Może to być osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada pisemne upoważnienie rodziców do odbioru dziecka z przedszkola.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym, tj.: godziny pracy przedszkola ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów, godziny posiłków, harmonogram zajęć dodatkowych.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz proporcji czasowych ujętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i zapisują go w dzienniku zajęć danej grupy.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice (prawni opiekunowie) w umowie zawieranej z przedszkolem. Zmiana godzin pobytu dzieci może być zmieniona na pisemny wniosek rodziców/ prawnych opiekunów.
Naszym przedszkolem opiekuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu ul. Generała Grota-Roweckiego 9E tel. 656141854

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.03.2020
Data modyfikacji : 12.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole w Chojnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Jędrzejak

Opcje strony

do góry